Πρόσθετα προ-εμφιάλωσης

Πρόσθετα προ-εμφιάλωσης
Πρόσθετα προ-εμφιάλωσης

Ultima Fresh

ΜαννοπρωτεϊνεςαπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiae, βελτιώνουν τη φρεσκάδα, αίσθηση του γλυκού και τη διάρκεια στο στόμα

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________

Ultima Soft

ΜαννοπρωτεϊνεςαπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiae, βελτιώνουνκαι μαλακώνουντο στόμα αυξάνωντας την αρωματική διάρκεια

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________

Ultima Jump

ΜαννοπρωτεϊνεςαπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiae, φρεσκάρουνβελτιώνουντηδομήχαρίζονταςδιάρκειαστοστόμαγιαλευκούςκαιροζέοίνους

(1 L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________

Ultima Ready Life

ΜαννοπρωτεϊνεςαπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiaeσευγρήμορφή, βελτιώνουνκαιμαλακώνουντοστόμα αυξάνωντας την αρωματική διάρκεια

(1L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________

Ultima Ready Expression

ΜαννοπρωτεϊνεςαπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiaeσε υγρή μορφή, βελτιώνουν τη φρεσκάδα, αίσθηση του γλυκού και τη διάρκεια στο στόμα

(1 L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________

Ultima Ready Fizz

Ειδική σύνθεση μαννοπρωτεϊνώναπόστέλεχοςSaccharomycescerevisiaeσε υγρή μορφή για χρήση σε αφρώδεις οίνους με τη μέθοδο Charmat

(1 L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

________________________________________