Μείωσης

Μείωσης
Μείωσης

Όξινο ανθρακικό κάλιο

(25 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________

Ανθρακικό κάλιο

(25 kg)

_____________________________

Ανθρακικό ασβέστιο

(25 kg)

_____________________________

Tetracomplex   

Μίγμα για τη μείωση της οξύτητας από τρυγικό κάλιο, όξινο ανθρακικό κάλιο και ανθρακικό ασβέστιο

(1 kg, 25 kg)

Ληψη τεχνικού φυλλαδίου

_____________________________