Ταινίες Συσκευασίας

Ταινίες Συσκευασίας
Ταινίες Συσκευασίας

·         Ταινία χειρός διαφανής – καφέ

·         Ταινία μηχανής διαφανής – καφέ

·         Ταινία με ένδειξη "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ"

·         Dispenser ταινίας